New in the Netherlands (Dari); تازه ورود در هالن

این جزوه برای افراد ذیل می باشد: مستحقین پناهنده گی، اشخاصیکه تشکل خانواده می نمایند، اشخاصیکه با خانواده خود یکجا می شوند.