New in the Netherlands (Farsi); تازه واردشدگان در هلن

این دفترچه یرای این افراد میباشد: افراد با حق پناهندگی، تشکیل دهنده خانواده و متقاضی برای پیوستن اعضای خانواده.